كاربرد اسكن

از اين اسكن جهت بررسي فيزيولوژي معده استفاده مي شود .با انجام اين اسكن مي توان ميزان خروج مواد غذايي از معده و مسير حركت آن را دردستگاه گوارش مشاهده كرد.

اين اسكن ميزان تخليه معده را به صورت كمي نشان مي دهد.

 

فرايند معمول انجام اسكن

ماده غذايي نشاندار شده طي 10 دقيقه توسط بيمار ميل مي شود (نان ،تخم مرغ ،مربي) سپس  تصويربرداري به صورت ديناميك تا يك ساعت انجام مي شود و در صورت نياز تصويربرداري تا 4ساعت ادامه مي يابد .

آمادگي بيمار

 بيمار بايد حداقل از 12 ساعت قبل ناشتا باشد.